ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu, w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie inwestycji środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 70% do 100% wartości aktywów,
 • Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: do 30% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 20% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
 • Aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-10-18
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów70,48 mln PLN netto
(stan na dzień: 2023-08-31)
Rachunek do wpłat90 2490 0005 0000 4600 5675 0790
Benchmark85% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 15% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index)
 

Stopa zwrotu  2023-09-29

1 miesiąc
-0.77%
6 miesięcy
4.83%
1 rok
14.90%
3 lata
0.21%
5 lat
  --  
Od początku
2.48%

Profil Inwestora

Oferta głównie dla Inwestorów szukających funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów, których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 30% aktywów, jak również wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20182019202020212022
  NAZWA+1.00%+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%
  NAZWA-----
  NAZWA-----
  NAZWA-3.63%+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%
  NAZWA--+4.70%-4.36%-6.26%
  NAZWA--+3.68%-1.45%-9.34%
  NAZWA-6.83%+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%
  NAZWA-17.08%-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%
  NAZWA-13.76%+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2023-08-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2023-08-31 

   

   

  Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

  PLN  71,11 %  
  EUR 11,93 %
   
  USD 16,96 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2023-08-31.    

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  -1,11 mln PLN  (sierpień 2023 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.