ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu, w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie inwestycji środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 70% do 100% wartości aktywów,
 • Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: do 30% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 20% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
 • Aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-10-18
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów105,96 mln PLN
(stan na dzień: 2022-10-31)
Rachunek do wpłat90 2490 0005 0000 4600 5675 0790
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2022-12-01

1 miesiąc
5.91%
6 miesięcy
0.39%
1 rok
-8.69%
3 lata
-7.22%
5 lat
  --  
Od początku
-7.35%

Profil Inwestora

Oferta głównie dla Inwestorów szukających funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów, których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 30% aktywów, jak również wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20172018201920202021
  NAZWA+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%-2.02%
  NAZWA-----
  NAZWA-----
  NAZWA+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%-8.66%
  NAZWA---+4.70%-4.36%
  NAZWA---+3.68%-1.45%
  NAZWA--6.83%+5.43%+3.01%-0.80%
  NAZWA--17.08%-4.91%+1.13%+16.21%
  NAZWA--13.76%+1.14%-1.16%+11.59%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2022-10-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2022-10-31 

   

   

  Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA 

  PLN  88,28 %  
  EUR 2,93 %
   
  USD 8,79 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2022-10-31.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  -5,67 mln PLN (październik 2022 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.