ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu, w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie lokat środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 70% wartości aktywów netto do 100% wartości aktywów,
• Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: do 30% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 30% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
• Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości aktywów, aktywa denominowane w walutach obcych do 50% wartości aktywów.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-10-18
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów340,10 mln PLN
(stan na dzień: 2021-08-31)
Rachunek do wpłat90 2490 0005 0000 4600 5675 0790
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2021-09-16

1 miesiąc
-0.03%
6 miesięcy
0.93%
1 rok
1.97%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
4.91%

Profil Inwestora

Oferta głównie dla Inwestorów szukających funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów, których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 30% aktywów, jak również wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.

 

Zarządzający

Michał Stawicki Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20162017201820192020
  NAZWA-+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%
  NAZWA-+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%
  NAZWA----+4.70%
  NAZWA----+3.68%
  NAZWA---6.83%+5.43%+3.01%
  NAZWA---17.08%-4.91%+1.13%
  NAZWA---13.76%+1.14%-1.16%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2021-08-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2021-08-31 

   

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA *

  PLN  57,86 %  
  EUR 2,18 %
   
  USD 39,96 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2021-08-31.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ *

  + 6,67 mln PLN ( sierpień 2021 )r.

  *Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w miesiącu sierpniu 2021 r.

   

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies