ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

ALIOR Spokojny dla Ciebie

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu, w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie inwestycji środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 70% do 100% wartości aktywów,
  • Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: do 30% wartości aktywów,
  • Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 20% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
  • Aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-10-18
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów72,99 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-06-30)
Rachunek do wpłat90 2490 0005 0000 4600 5675 0790
Benchmark85% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 15% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index)
 

Stopa zwrotu  2024-07-23

1 miesiąc
0,29%
6 miesięcy
3,04%
1 rok
7,58%
3 lata
6,03%
5 lat
  --  
Od początku
11,32%

Profil Inwestora

Oferta głównie dla Inwestorów szukających funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów, których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 30% aktywów, jak również wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
 

Roczne stopy zwrotu:

20192020202120222023
NAZWA+2,34%+1,10%-2,02%+1,24%+10,01%
NAZWA----+8,36%
NAZWA----+6,63%
NAZWA+5,89%+0,75%-8,66%-5,80%+15,10%
NAZWA-+4,70%-4,36%-6,26%+14,86%
NAZWA-+3,68%-1,45%-9,34%+16,45%
NAZWA+5,43%+3,01%-0,80%-11,63%+24,01%
NAZWA-4,91%+1,13%+16,21%-10,59%+37,30%
NAZWA+1,14%-1,16%+11,59%-29,54%+7,55%
 
 

Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-05-31

 
 

Skład portfelaStan na dzień 2024-06-30 

 

 

Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

 

STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

PLN  83,70 %  
EUR 7,31 %
 
USD 8,99 %  

Udział waluty w portfelu na dzień  2024-06-30.  

Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

 

 

SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

+1,44 mln PLN  (czerwiec 2024 r.)

Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.