ALIOR Stabilny na Przyszłość

 

ALIOR Stabilny na Przyszłość

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie lokat środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie przynajmniej części środków w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 40% wartości aktywów netto do 80% wartości aktywów,
• Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie przynajmniej części środków w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: od 20% wartości aktywów netto do 60% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 40% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
• Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-10-18
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów6,19 mln PLN
(stan na dzień: 2020-09-30)
Rachunek do wpłat88 2490 0005 0000 4600 2466 3614
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2020-10-27

1 miesiąc
0.44%
6 miesięcy
5.05%
1 rok
-0.56%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
-0.56%

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, szukających wyższych stóp zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe (lokaty bankowe, fundusze gotówkowe), przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujących wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

 

Zarządzający

Michał Stawicki Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20152016201720182019
  NAZWA--+3.47%+1.00%+2.34%
  NAZWA--+5.61%-3.63%+5.89%
  NAZWA-----
  NAZWA-----
  NAZWA----6.83%+5.43%
  NAZWA----17.08%-4.91%
  NAZWA----13.76%+1.14%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2020-09-30

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2020-09-30 

   
   

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies