ALIOR Stabilny na Przyszłość

 

ALIOR Stabilny na Przyszłość

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, poprzez dokonywanie lokat środków głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

 • Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie przynajmniej części środków w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 40% do 80% wartości aktywów,
 • Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie przynajmniej części środków w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: od 20% do 60% wartości aktywów,
 • Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 20% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
 • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-10-18
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów9,13 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-05-31)
Rachunek do wpłat88 2490 0005 0000 4600 2466 3614
Benchmark70% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 30% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index)
 

Stopa zwrotu  2024-06-13

1 miesiąc
-0.99%
6 miesięcy
2.71%
1 rok
9.26%
3 lata
3.10%
5 lat
  --  
Od początku
9.53%

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, szukających wyższych stóp zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe (lokaty bankowe, fundusze gotówkowe), przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujących wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20192020202120222023
  NAZWA+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%+10.01%
  NAZWA----+8.36%
  NAZWA----+6.63%
  NAZWA+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%+15.10%
  NAZWA-+4.70%-4.36%-6.26%+14.86%
  NAZWA-+3.68%-1.45%-9.34%+16.45%
  NAZWA+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%+24.01%
  NAZWA-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%+37.30%
  NAZWA+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%+7.55%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-01-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2024-05-31 

   
   

   

   Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

  PLN  100,0 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień  2024-05-31.      

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  -0,09 mln PLN (maj 2024 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.