ALIOR Zrównoważony

 

ALIOR Zrównoważony

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna przejął Subfundusz ALIOR  Multi Asset, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Zrównoważony.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO"  https://www.aliortfi.com/alior-sfio-polaczenie-subfunduszy.html

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny etc., Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok: od 35% wartości aktywów netto do 65% wartości aktywów,
• Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem,
inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 35% wartości aktywów netto do 65% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania, typu zamkniętego: do 100% wartości aktywów.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2017-06-22
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów9,17 mln PLN
(stan na dzień: 2021-11-30)
Rachunek do wpłat71 2490 0005 0000 4600 4533 9276
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2021-12-07

1 miesiąc
-3.44%
6 miesięcy
-6.10%
1 rok
3.22%
3 lata
7.63%
5 lat
  --  
Od początku
2.33%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom, którzy poszukują możliwości inwestowania w różne klasy aktywów o wyższej stopie zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe, z umiarkowaną ekspozycją na instrumenty udziałowe i wyższym poziomem ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
   

  Roczne stopy zwrotu:

  20162017201820192020
  NAZWA-+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%
  NAZWA-+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%
  NAZWA----+4.70%
  NAZWA----+3.68%
  NAZWA---6.83%+5.43%+3.01%
  NAZWA---17.08%-4.91%+1.13%
  NAZWA---13.76%+1.14%-1.16%
   
   

  Alokacja geograficznaStan na dzień 2021-10-31

   
   

  Skład portfelaStan na dzień 2021-11-30 

   

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

   

  EKSPOZYCJA WALUTOWA 

  PLN  55,46 %  
  EUR 7,30 %
   
  USD 37,24 %  

  Udział waluty w portfelu na dzień 2021-11-30.  

  Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

   

   

   

  SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

  -0,26 mln PLN (listopad 2021 r.)

  Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w miesiącu listopadzie 2021 r.

   

   

   

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

  Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies